کریدور بین‌المللی شمال-جنوب؛ جایگزینی امن برای کانال سوئز